Domů » O škole » Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ZŠ a PŠ Neratovice p.o.,

  • výchovný poradce
  • školní metodik prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů

Výchovnou poradkyní je Mgr. Petra Plačková, email: plackova@zsbyskovice.cz

Školní metodička prevence je PaedDr. Marcela Vyšínská email: stara@zsbyskovice.cz

Kontakt: 315 68 20 85

Škola má zpracovaný Preventivní program školy.

Školní poradenské zařízení je k dispozici žákům, pedagogům i rodičům.

Spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními (PPP, SVP), dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež.

Konzultuje a radí při neúspěších v učení, při volbě povolání, v osobních problémech.

Pomáhá při osvojování technik a hygieny učení, provádí skupinovou a komunitní práci s žáky.

Podporuje spolupráci třídy a třídního učitele.

Koordinujepreventivní činnosti na škole a poradenské služby i mimo školu.

Pomáhá při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Poskytuje metodickou pomoc učitelům a rodičům.

Věnuje se osvětě pro zákonné zástupce i veřejnost a informuje je.

Participuje na přípravě přijímacího řízení na střední školy.

Konzultační hodiny: pondělí od 8.00 do 8.45 hodin, v ostatních termínech po předchozí telefonické domluvě.