Domů » Novinky » Zápis do 1. třídy ZŠ a přijímací řízení do SŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. třídy ZŠ a přijímací řízení do SŠ pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Základní školy a Praktické školy Neratovice, příspěvkové organizace vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zápis do 1. tříd základní školy pro školní rok 2023/2024.

Zápis dětí se speciálními vzdělávacími potřebami narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 se bude konat dne 17. 4. 2023 (pondělí) od 13, 30 do 15, 30 hodin v hlavní budově školy.

K zápisu si prosím přineste:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte
  • Doporučení školského poradenského zařízení
  • Příslušné doklady, pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo klinického psychologa k odkladu PŠD
  • Cizinci si přinesou povolení k pobytu v ČR

Seznam přijatých a nepřijatých žáků pod identifikačním číslem bude zveřejněn do 27. 4. 2023 na přístupném místě u vchodu do školy a na webových stránkách nejméně 15 dní.

Přijímací řízení do SŠ (Praktické školy dvouleté) pro školní rok 2023/2024

Na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění (vyhláška 244/2018 Sb.), vyhlašuji pro školní rok 2023/2024 1. kolo přijímacího řízení: 24. 4. 2023 do 1. ročníku Praktické školy dvouleté od 9 do 11,30 hodin.

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 5

Forma vzdělávání: denní

Kritérium přijímacího řízení:

  • Ukončená povinná školní docházka.
  • Doložení platného doporučení školského poradenského zařízení.
  • Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
  • Účast na přijímacím pohovoru v uvedeném termínu.
  • Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.

Škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek, uchazeči si je mohou stáhnout

z internetu (odkaz viz níže): http://www.msmt.cz/file/51295/

V Neratovicích dne 6. 1. 2023 PaedDr. et Bc. Ivana Pechová, ředitelka školy