Domů » Novinky » Provoz školy ve školním roce 2020 - 2021

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu 1. 9. 2020 v 8 hodin. Informace o rozdělení žáků/studentů do tříd bude k dispozici na nástěnce v přízemí hlavní budovy.

Od žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků/studentů ve třídách, odděleních.

Škola a školské zařízení zajišťuje vrámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby.

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest pro žáky a zaměstnance školy ve společných prostorách (šatny, hala, chodba, jídelna). Výjimku mají autisté.

Naprosto nezbytné důsledné dodržování zásad osobní a respirační hygieny, tedy je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce!

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud jev důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo zdůvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků/studentů alespoň jedné třídy/oddělení. Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávánívčetně hodnocení podmínkám žáků/studentů. Ostatní žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Zákonní zástupci žáků a zletilí studenti neodkladně informují třídní učitele o aktuálních kontaktních údajích (telefon, e-mail, adresa)!

V případě dotazů volejte na telefon 315682085 nebo 603511626.

V Neratovicích dne 18. 8. 2020
PaedDr. Bc. Ivana Pechová, ředitelka školy