Domů » Novinky » Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

Nový školní rok bude zahájen 1. 9. 2021 v 8 hodin v kmenových třídách žáků, a to vzhledem k opatřením MŠMT.

Provoz školy a testování žáků se uskuteční v souladu s doporučením MŠMT

 1. Testování žáků proběhne ve středu 1. 9., (2. 9. u žáků 1. tříd), v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021 ve třídách pod dohledem pedagogických pracovníků. O případném dalším termínu testování bude rozhodnuto na základě výsledků tohoto screeningu.
 2. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dní. V tomto případě žádáme zákonné zástupce žáků o poskytnutí kopie certifikátu o provedené vakcinaci dítěte. Tento dokument předloží žáci svému třídnímu učiteli první den školy.
 3. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. V takovém případě žádáme zákonné zástupce žáků o poskytnutí potvrzení. Tento dokument předloží žáci svému třídnímu učiteli první den školy.
 4. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo nejdéle před 72 hodinami AG test na přítomnost tohoto viru s negativním výsledkem. V takovém případě žádáme o potvrzení výsledku testu, provedeného na certifikovaném odběrovém místě.
 5. Pokud se žák nepodrobí preventivnímu testování a nevztahuje se na něj výjimka uvedená v předchozích bodech 2, 3 nebo 4, je jeho povinností nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídě; při tělesné výchově nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy (v tělocvičnách), musí se převlékat s odstupem od ostatních osob a nesmí používat sprchy; při hudební výchově nesmí zpívat; používá vyčleněné hygienické zařízení; při konzumaci jídla a nápojů sedí o přestávce výhradně ve své lavici, u oběda u určeného stolu.
 6. Pokud zákonný zástupce žáka s testováním svého dítěte nesouhlasí a nesouhlasí ani s možností uvedenou v bodu 5, neúčastní se žák výuky. Jeho nepřítomnost ve škole je nutné omluvit v souladu se školním řádem školy.
 7. Podmínkou vstupu žáka do školy je absolvování antigenního testu s výjimkami uvedenými výše. Žák, na kterého se žádná z uvedených výjimek nevztahuje a který přijde do školy později, nebo až jiný den v týdnu, se dodatečně rovněž musí podrobit testu.

Informace určené zejména žákům:

 1. Žáci dodržují hygienické zásady: myjí a dezinfikují si ruce zejména po příchodu do školy, po použití WC, před jídlem; používají jednorázové kapesníky, které po použití vyhazují do koše.
 2. Žáci mají ve společných prostorách školy zdravotnickou rouškou, rouškou s nanovlákny nebo respirátorem zakryté dýchací cesty.
 3. Žáci sledují svůj zdravotní stav a v případě zdravotních potíží neprodleně kontaktují třídního učitele nebo jiného pedagoga.

Informace určené zejména zákonným zástupcům žáků:

 1. Vstup dospělých osob do budovy školy není s výjimkou dohodnutých konzultací a přítomnosti rodičů žáků prvních tříd dne 1. 9. 2021 povolen. Při nezbytné osobní konzultaci vyčkejte u vstupu do školy na pedagoga, se kterým máte konzultaci domluvenou. Při pobytu ve škole mají všichni respirátorem zakryté dýchací cesty.
 2. V případě zdravotních potíží v rodině neposílejte své dítě do školy.
 3. Pokud Vás budeme kontaktovat z důvodu zdravotních obtíží nebo pozitivního výsledku testování Vašeho dítěte, žádáme Vás, abyste své dítě vyzvedli ze školy v co nejkratší době.
 4. V případě onemocnění Covid-19 v rodině či v případě nařízené karantény jste povinni nás informovat.

Děkujeme Vám za pochopení a dodržování preventivních opatření!